UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2018/2019


TERMINY
 


Terminy rekrutacji na studia stacjonarne

Data Czynność
07.05.2018r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
23.07.2018r.
 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • ostateczny termin wpisania oceny końcowej uzyskanej na dyplomie
25.07.2018r. postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny na kierunku Fizjoterapia)
30.07.2018r. udostępnie list rankingowych kandydatom na wszystkich kierunkach
30.07.2018r. 02.08.2018r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
17.09.2018r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym

Dodatkowy nabór na studia stacjonarne
(zostanie uruchomiony tylko w sytuacji niewypełnienia wyznaczonego limitu miejsc na danym kierunku)
Data Czynność
03.08.2018r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
12.09.2018r.
 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • ostateczny termin wpisania wyników
14.09.2018r. postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny, egzaminy sprawnosciowe, egzamin z wybranych technik tanecznych)
17.09.2018r. udostępnie list rankingowych kandydatom na wszystkich kierunkach
17.09.2018r. 20.09.2018r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
24.09.2018r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym

Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne

Data Czynność
05.07.2018r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
12.09.2018r.
 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • ostateczny termin wpisania wyników
14.09.2018r. postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny, egzaminy sprawnosciowe, egzamin z wybranych technik tanecznych)
17.09.2018r. udostępnie list rankingowych kandydatom na wszystkich kierunkach
17.09.2018r. 20.09.2018r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
24.09.2018r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym


Niedotrzymanie terminu lub niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wiąże się z dyskwalifikacją.ZASADY
REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na kierunku:

Na każdym kierunku wymagana jest umiejętność pływania.
Zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych obowiązują te same zasady rekrutacji.

SPORT (tryb stacjonarny i niestaconarny)


Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku wychowanie fizyczne, lub sport  mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Od absolwentów kierunku wychowanie fizyczne i pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne wymagane jest dodatkowo przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie uprawnień instruktora sportu wydanych przez Akademię Wychowania Fizycznego lub polski związek sportowy.
Przyjęcie na specjalność „trener przygotowania motorycznego” jest możliwe po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zdobycie uprawnień trenera wydanych przez Akademię Wychowania Fizycznego lub polski związek sportowy.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje etapy:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów
 3. Konkurs dyplomów – przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Kryteria uzupełniające
-    Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.
-    klasa mistrzowska – 30pkt,
-    I klasa sportowa – 20 pkt,
-    II klasa sportowa – 10 pkt.

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.


WYCHOWANIE FIZYCZNE (tryb stacjonarny i niestacjonarny)


Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku Wychowanie fizyczne, Sport, Pedagogika – specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Od absolwentów kierunku Sport wymagane jest dodatkowo przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji pedagogiczno-psychologicznych oraz metodycznych zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów
 3. Konkurs dyplomów – przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Kryteria uzupełniające
-    Kandydaci posiadający klasę sportową w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.
-    klasa mistrzowska – 30pkt,
-    I klasa sportowa – 20 pkt,
-    II klasa sportowa – 10 pkt.

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

FIZJOTERAPIA (tryb stacjonarny i niestacjonarny)


Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku Fizjoterapia, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów.
 3. Egzamin testowy składający się ze 100 pytań:
 • 10 pytań z anatomii
 • 5 pytań z biochemii
 • 5 pytań z fizjologii
 • 20 pytań z fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu
 • 20 pytań z kinezyterapii
 • 20 pytań z fizykoterapii
 • 20 pytań z fizjoterapii w chorobach wewnętrznych

  W przypadku małej liczby kandydatów Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od egzaminu i przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o konkurs dyplomów uwzględniający przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.


TURYSTYKA I REKREACJA (tryb stacjonarny i niestacjonarny)


Postępowanie rekrutacyjne obejmuje etapy:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów.
 3. Konkurs dyplomów – przyznanie punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.


NEUROBIOLOGIA (tryb stacjonarny)


Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający dobrą znajomość języka angielskiego

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. Rejestracja elektroniczna.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów
 3. Rozmowa kwalifikacyjna z biologicznych podstaw funkcjonowania układu nerwowego
  (punktacja 0-50). Przyjęcie następuje wg listy rankingowej, przy czym liczba uzyskanych punktów nie może być mniejsza niż 25.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się przed wspólną komisją rekrutacyjną złożoną z Pracowników Wydziału Biologii UAM, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i nauk o Zwierzętach UP oraz Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF.

DOKUMENTY
 

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym
 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata.
 2. Kserokopia dyplomu ukończeniu studiów I stopnia – oryginał do wglądu (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej wraz z oceną końcową uzyskaną na dyplomie).
 3. Kserokopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.
 4. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie)
 5. Biała teczka z naklejoną wypełnioną etykietą [etykieta]


Kandydaci na:
 • Wychowanie Fizyczne lub Sport, posiadający klasę sportową, zobowiązani są do dostarczenia, z wymaganymi dokumentami, zaświadczenia potwierdzającego klasę mistrzowską lub I klasę sportową przez Polski Związek Sportowy lub, w przypadku II klasy, Wojewódzki Związek Sportowy.
Zaświadczenie o posiadaniu klasy mistrzowskiej lub klasy sportowej
musi być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.
 • Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Fizjoterapia, zobowiązani są dostarczyć kserokopię szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek – do 01 październikaBADANIA
LEKARSKIE

Badanie lekarskie należy wykonać u lekarza medycyny pracy w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu przy ulicy Poznańskiej 55 A [mapa]

tel: rejestracja-informacja 61 84 67 101 lub 61 84 67 102
tel: centrala 61 84 67 100

Powyższe badania przeprowadzane są codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 13:00

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się w przychodni najpóźniej do godziny 12:00.

Do badań należy przygotować:
1. Dokument tożsamości
2. Skierowanie na badanie profilaktyczne wystawione przez Uczelnię (do odebrania w Biurze Obsługi Rekrutacji – Budynek Dydaktyczny AWF)
3. Kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartotekę z poradni specjalistycznych jeżeli kandydat leczy się (leczył się)
4. Dodatkowe wyniki badań (jeżeli kandydat posiada)
5. Okulary korygujące wzrok (jeżeli kandydat posiada)

Badania będą wykonywane bezpłatnie wyłącznie kandydatom zgłaszającym się ze skierowaniem z Uczelni.


Druk skierowania do pobrania tutaj: [link]
JAK
APLIKOWAĆ?

Jak można złożyć dokumenty?

Kandydaci, w wyznaczonym terminie, zobowiązani są dostarczyć KOMPLET wymaganych dokumentów osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności, powinien wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata (wzór pisma) wraz z potwierdzoną wcześniej, przez pracownika naszej Uczelni w Biurze Obsługi Rekrutacji, kserokopią dowodu osobistego kandydata na studia. Jeżeli nie ma możliwości poświadczenia dokumentu w naszej Uczelni, należy zrobić to u Notariusza.


Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Niekompletna teczka nie będzie przyjęta.LIMITY/OPŁATY
 

Limity zostaną podane wiosną 2018r.